Verzekering

De verzekering sportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor alle leden. Eventuele persoonlijke ongevallenverzekeringen kunnen niet in de plaats van de clubverzekering treden. Voor het sportjaar 2021-2022 bedraagt de verzekeringspremie € 17,50  voor alle groepen, ongeacht het aantal activiteiten. De verzekering is een vast en ondeelbaar bedrag. Je bent het bedrag steeds volledig verschuldigd, ongeacht het moment waarop je in de loop van een sportjaar aansluit. Je bent pas verzekerd zodra je de ledenbijdrage hebt betaald.

Alle leden zijn verzekerd via de Gymfed. De verzekering dekt sportongevallen en de burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden. De basiswaarborgen van deze verzekering zijn:

Algemene voorwaarden

 • Polisnummer: 2.009.845 uitgave 2003, polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst.
 • De dwingende bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten zijn op dit contract van toepassing.
 • Polis conform aan het decreet van 13.04.1999.
 • Polis conform met de voorwaarden inzake verzekeringen vermeld in het “Decreet van 13.04.1999 houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties”. (Belgisch Staatsblad 29.06.1999.)
 • Bemiddelaar: Noord Zuid Verzekeringen.
 • Verzekeringsnemer: GymnastiekFederatie Vlaanderen VZW Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

Verzekerde activiteiten

De verzekering geldt voor alle activiteiten van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en haar clubs, zoals sportmanifestatie, trainingen, vergaderingen en randactiviteiten zoals spaghetti-avonden, mosselfeesten e.d.
In uitbreiding op de Gymnastieksport dekt de polis tevens alle bijkomende recreatieve sporten zoals badminton, zwemmen, fietsen, wandelen, joggen en dergelijke meer buiten competitie of wedstrijdverband met uitsluiting van alle gevaarlijke sporten zoals mountainbike, ski, gevechts- of verdedigingssporten, alpinisme, speleologie, diepzeeduiken, paardrijden, luchtsporten,…

Verzekerden

 • Tot de categorie verzekerden behoren:
  al de bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw ingeschreven leden (inbegrepen de fysisch en/of mentaal gehandicapten), welke ook hun aldaar uitgevoerde sporten en/of functies zijn;
 • de voorzitter, de leden van de raad van beheer evenals de door de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw erkende stagiairs, aangestelden, gedetacheerden en vrijwillige helpers, mits opgave van hun aantal bij de jaarlijkse aangifte;
 • alle leden van de comités van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en van de clubs, tijdens hun deelname aan alle activiteiten, zowel de sport-, de sportpromotionele als de niet-sportieve activiteiten die door de verzekeringsnemer en haar clubs worden ingericht;
 • alle scheidsrechters, juryleden en officiëlen;
  alle trainers en lesgevers zowel van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw als van zijn clubs;
 • al het door de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw tewerkgesteld personeel, voor zover dit niet gedekt is door een wettelijke arbeidsongevallenverzekering;
  alle ingeschreven deelnemers aan de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw sportkampen;
 • niet-leden, bij deelname aan sportpromotionele activiteiten die de vzw GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en zijn aangesloten clubs organiseren.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering

Het contract geeft dekking aan de sportverenigingen en hun comités met inbegrip van de aansprakelijkheid voor de gebouwen, die eigendom zijn van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en/of door deze worden gebruikt. Deze dekking geldt voor iedere verzekerde voor eventuele schade die aan derden veroorzaakt wordt en waarvoor hij aansprakelijk is. De verzekerden worden onderling als derden beschouwd. De verzekering dekt de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en/of de clubs als organisatoren van manifestaties door hun reglementen voorzien, met inbegrip van trainingen, cursussen en zo meer.
Dit contract dekt eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en/of de clubs tegenover personen die kosteloos hun medewerking verlenen tijdens alle door hen georganiseerde manifestaties.
Persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen

Deze verzekering geldt voor alle ongevallen overkomen tijdens activiteiten van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en/of de clubs: sportmanifestaties, trainingen, vergaderingen zowel van de landelijk georganiseerde vereniging als van het overkoepelend orgaan. Zij geldt eveneens voor de ongevallen die zich zouden kunnen voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug met welk vervoermiddel ook: te voet, met een openbaar vervoermiddel, met eigen vervoermiddel zoals fiets, auto, brom- of motorfiets. Zij geldt zowel voor reizen in het binnen- als in het buitenland. De dekking wordt verleend in de ruimste betekening van het woord.

Neem contact op met het clubsecretariaat voor uitgebreide info.